Unicode Circled Numbers and Letters: Copy Paste ใ‰‰ใ‰” โ’ถ๐Ÿ…‘

To Copy the number or letters simply click/tap on it.

White Circled Number

 • โ“ช
 • โ‘ 
 • โ‘ก
 • โ‘ข
 • โ‘ฃ
 • โ‘ค
 • โ‘ฅ
 • โ‘ฆ
 • โ‘ง
 • โ‘จ
 • โ‘ฉ
 • โ‘ช
 • โ‘ซ
 • โ‘ฌ
 • โ‘ญ
 • โ‘ฎ
 • โ‘ฏ
 • โ‘ฐ
 • โ‘ฑ
 • โ‘ฒ
 • โ‘ณ
 • ใ‰‘
 • ใ‰’
 • ใ‰“
 • ใ‰”
 • ใ‰•
 • ใ‰–
 • ใ‰—
 • ใ‰˜
 • ใ‰™
 • ใ‰š
 • ใ‰›
 • ใ‰œ
 • ใ‰
 • ใ‰ž
 • ใ‰Ÿ
 • ใŠฑ
 • ใŠฒ
 • ใŠณ
 • ใŠด
 • ใŠต
 • ใŠถ
 • ใŠท
 • ใŠธ
 • ใŠน
 • ใŠบ
 • ใŠป
 • ใŠผ
 • ใŠฝ
 • ใŠพ
 • ใŠฟ

Sans-serif White Circled Number

 • ๐Ÿ„‹
 • โž€
 • โž
 • โž‚
 • โžƒ
 • โž„
 • โž…
 • โž†
 • โž‡
 • โžˆ

Double Circled Number

 • โ“ต
 • โ“ถ
 • โ“ท
 • โ“ธ
 • โ“น
 • โ“บ
 • โ“ป
 • โ“ผ
 • โ“ฝ

Black Circled Number

 • โ“ฟ
 • โถ
 • โท
 • โธ
 • โน
 • โบ
 • โป
 • โผ
 • โฝ
 • โพ
 • โฟ
 • โ“ซ
 • โ“ฌ
 • โ“ญ
 • โ“ฎ
 • โ“ฏ
 • โ“ฐ
 • โ“ฑ
 • โ“ฒ
 • โ“ณ
 • โ“ด

Sans-serif Black Circled Number

 • ๐Ÿ„Œ
 • โžŠ
 • โž‹
 • โžŒ
 • โž
 • โžŽ
 • โž
 • โž
 • โž‘
 • โž’
 • โž“

Circled Numbers on Black Square

 • ใ‰ˆ
 • ใ‰‰
 • ใ‰Š
 • ใ‰‹
 • ใ‰Œ
 • ใ‰
 • ใ‰Ž
 • ใ‰

Number with Period

 • ๐Ÿ„€
 • โ’ˆ
 • โ’‰
 • โ’Š
 • โ’‹
 • โ’Œ
 • โ’
 • โ’Ž
 • โ’
 • โ’
 • โ’‘
 • โ’’
 • โ’“
 • โ’”
 • โ’•
 • โ’–
 • โ’—
 • โ’˜
 • โ’™
 • โ’š
 • โ’›

Parenthesized Numbers

 • โ‘ด
 • โ‘ต
 • โ‘ถ
 • โ‘ท
 • โ‘ธ
 • โ‘น
 • โ‘บ
 • โ‘ป
 • โ‘ผ
 • โ‘ฝ
 • โ‘พ
 • โ‘ฟ
 • โ’€
 • โ’
 • โ’‚
 • โ’ƒ
 • โ’„
 • โ’…
 • โ’†
 • โ’‡

Chinese/Korean/Japanese Circled Number

 • ใŠ€
 • ใŠ
 • ใŠ‚
 • ใŠƒ
 • ใŠ„
 • ใŠ…
 • ใŠ†
 • ใŠ‡
 • ใŠˆ
 • ใŠ‰

White Circled Letters

 • โ’ถ
 • โ’ท
 • โ’ธ
 • โ’น
 • โ’บ
 • โ’ป
 • โ’ผ
 • โ’ฝ
 • โ’พ
 • โ’ฟ
 • โ“€
 • โ“
 • โ“‚
 • โ“ƒ
 • โ“„
 • โ“…
 • โ“†
 • โ“‡
 • โ“ˆ
 • โ“‰
 • โ“Š
 • โ“‹
 • โ“Œ
 • โ“
 • โ“Ž
 • โ“
 • โ“
 • โ“‘
 • โ“’
 • โ““
 • โ“”
 • โ“•
 • โ“–
 • โ“—
 • โ“˜
 • โ“™
 • โ“š
 • โ“›
 • โ“œ
 • โ“
 • โ“ž
 • โ“Ÿ
 • โ“ 
 • โ“ก
 • โ“ข
 • โ“ฃ
 • โ“ค
 • โ“ฅ
 • โ“ฆ
 • โ“ง
 • โ“จ
 • โ“ฉ

Black Circled Letters

 • ๐Ÿ…
 • ๐Ÿ…‘
 • ๐Ÿ…’
 • ๐Ÿ…“
 • ๐Ÿ…”
 • ๐Ÿ…•
 • ๐Ÿ…–
 • ๐Ÿ…—
 • ๐Ÿ…˜
 • ๐Ÿ…™
 • ๐Ÿ…š
 • ๐Ÿ…›
 • ๐Ÿ…œ
 • ๐Ÿ…
 • ๐Ÿ…ž
 • ๐Ÿ…Ÿ
 • ๐Ÿ… 
 • ๐Ÿ…ก
 • ๐Ÿ…ข
 • ๐Ÿ…ฃ
 • ๐Ÿ…ค
 • ๐Ÿ…ฅ
 • ๐Ÿ…ฆ
 • ๐Ÿ…ง
 • ๐Ÿ…จ
 • ๐Ÿ…ฉ

Parenthesized Letters

 • โ’œ
 • โ’
 • โ’ž
 • โ’Ÿ
 • โ’ 
 • โ’ก
 • โ’ข
 • โ’ฃ
 • โ’ค
 • โ’ฅ
 • โ’ฆ
 • โ’ง
 • โ’จ
 • โ’ฉ
 • โ’ช
 • โ’ซ
 • โ’ฌ
 • โ’ญ
 • โ’ฎ
 • โ’ฏ
 • โ’ฐ
 • โ’ฑ
 • โ’ฒ
 • โ’ณ
 • โ’ด
 • โ’ต
 • ๐Ÿ„
 • ๐Ÿ„‘
 • ๐Ÿ„’
 • ๐Ÿ„“
 • ๐Ÿ„”
 • ๐Ÿ„•
 • ๐Ÿ„–
 • ๐Ÿ„—
 • ๐Ÿ„˜
 • ๐Ÿ„™
 • ๐Ÿ„š
 • ๐Ÿ„›
 • ๐Ÿ„œ
 • ๐Ÿ„
 • ๐Ÿ„ž
 • ๐Ÿ„Ÿ
 • ๐Ÿ„ 
 • ๐Ÿ„ก
 • ๐Ÿ„ข
 • ๐Ÿ„ฃ
 • ๐Ÿ„ค
 • ๐Ÿ„ฅ
 • ๐Ÿ„ฆ
 • ๐Ÿ„ง
 • ๐Ÿ„จ
 • ๐Ÿ„ฉ
: Also Check The List :

Explore Unicode’s diverse collection of circled numbers and letters, including characters like ใ‰‰, ใ‰”, โ’ถ, and ๐Ÿ…‘. These unique symbols offer creative ways to enhance your text, whether you’re looking to draw attention to specific content or simply add a distinctive touch to your messages.

With this diverse set of characters, your digital communication can stand out and make a lasting impression. Copy and paste these engaging symbols to effortlessly incorporate them into your text and enjoy a world of creative possibilities.

Get Lists

  Copied Successfully!

  Get Newsletter Updates

  Enter your email address below and subscribe to our newsletter